• +38 (044) 232-39-54
  • info@napfa.com.ua

Ринок пенсійних послуг

Ринок пенсійних послуг

Законодавство

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні - це додаткове до обов’язкового державного пенсійного забезпечення джерело пенсійних виплат. Яка ж вона є ця система недержавного пенсійного забезпечення в Україні, та які закони про недержавне пенсійне забезпечення та страхування регулюють цю систему?

  • «Про страхування»
  • «Про банки і банківську діяльність»
  • «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»
  • «Про цінні папери і фондову біржу»
  • «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
  • «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
Глосарій

Терміни та пояснення

Надаються фізичними особами на підставі договору доручення про надання таких послуг, який укладається з адміністратором недержавного пенсійного фонду. До таких послуг належать: діяльність, спрямована на переконання осіб у необходимості укладення пенсійного контракту з пенсійним фондом, послуги з укладання пенсійних контрактів від імені адміністратора пенсійногго фонду.
Юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів на підставі відповідної ліцензії.
Фахівець, який використовує математичний апарат, статистичні методи й фінансовий аналіз для оцінки фінансових наслідків від невизначених майбутніх подій. Це дає змогу страховим і пенсійним системам оцінювати свої фінансові зобов'язання, майбутні грошові потоки та необхідні страхові внески. Актуарії можуть працювати у тих структурах, діяльність яких пов'язана з фінансовим ризиком.
Фінанасовий аналіз наслідків від невизначених майбутніх подій. Це може бути прогноз щодо фінансових потоків, довгостроковий прогноз щодо стану та стабільності системи або організації, аналіз фінансових наслідків будь-яких змін у системі в короткостроковій та довгостроковій пеперспективі з урахуванням імовірності настання цих змін.
Періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія.
Документ встановленого зразка, який формується вкладником або платником фонду та є підставою для розподілу адміністратором пенсійного внеску на користь декількох учасників, здійсненого одним платежем, по індивідуальних пенсійних рахунках учасників.
Державний орган, що здійснює державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення за діяльністю недержавних пенсійних фондів, страхових організацій та банківських установ.
Державний орган, що здійснює державний нагляд та контроль за діяльністю компаній з управління активами пенсійних фондів та та зберігачів.
Юридична або фізична особа, що сама або разом з іншими юридичними чи фізичними особами заснувала недержавний пенсійний фонд, та відповідає вимогам законодавства.
Банк, який проводить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та який уклав з радою недержавного пенсійного фонду договір на обслуговування.
Документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрямки та обмеження інвестування активів недержавного пенсійного фонду. Розробляється і затверджується радою недержавного пенсійного фонду, підлягає обов'язковій реєстрації у Державній комісії з регулювання ринків фінаносвих послуг.
Відношення величини пенсії особи до величини заробітної плати, яку особа отримувала певний час до виходу на пенсію.
Юридична особа, яка на підставі відповідної ліцензії провадить професійну діяльність з управління активами пенсійних фондів.
Спеціальні послуги, що їх надають консалтингові фірми. Це можуть бути дослідження та прогнозування ринку, побудова економічної стратегії, проведення маркетингових досліджень, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, характеристика конкретного ринку, вироблення рекомендацій щодо шляхів покращення фінансово-господарської діяльності підприжємтсва тощо.
Юридична особа, що має статус неприбуткової організації, є фінаносвою установою, виключним видом діяльності якої є недержавне пенсійне забезпечення. За видами недержавні пенсійні фонди можуть бути відкритими, корпоративними та професійними.
Документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників недержавного пенсійного фонду. Вона містить опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат, порядок визначення розміру пенсійних виплат, строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення, порядок та строки сплати пенсійних внесків, умови та порядок участі у пенсійній схемі, права та обовязки учасника та вкладника фонду.
Діяльність, спрямована на запровадження фінаносвого забезпечення осіб непрацездатного віку.
Договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забеспечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою.
Активи пенсійного фонду, страхової організації, банковської установи, сформовані відповідно до законодавства, за рахунок яких здійснюється пенсійні виплати.
Грошова виплата учасникові недержавного пенсійного фонду або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок коштів, накопичених у недержавному пенсійному фонді на користь цього учасника. Пенсійні виплати можуть бути довічними, строковими та одноразовими.
Суми коштів у національній валюті, що перераховуються вкладником на поточні рахунки недержавного пенсійного фонду на користь учасника (учасників) у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем.
Збирання, обробка, систематизація та зберігання інформації про учасників недержавних пенсійних фондів, яка забезпечує визначення прав учасників на пенсійні виплати за рахунок накопичених на їх користь коштів, а також обчислення розміру цих виплат.
За Законом України \"Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування\" пенсійна система України складається з трьох рівнів: солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та система недержавного пенсійного забезпечення. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Структура пенсійної система

Структуру національної пенсійної системи визначено ст.2 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ця структура складається з трьох рівнів, а також окремих пенсійних програм (ст.4 зазначеного Закону).

Нормативні акти фонду

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №137 від 27.11.2003 «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад
недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів»

Читати далі

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №169 від 18.12.2003 «Про затвердження Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг членів ради недержавного пенсійного фонду

Читати далі

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №178  від 25.12.2003  «Про затвердження Порядку подання адміністратором             недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду»

Читати далі

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №139  від 27.11.2003 «Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду»

Читати далі

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №161 від 11.12.2003 «Про затвердження Порядку проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування»

Читати далі

Постановоа Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Читати далі

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №4400 від 03.12.2013 «Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду»

Читати далі

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №187 від 29.12.2003 «Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

Читати далі

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №1101 від 22.06.2004 «Про затвердження Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду»

Читати далі

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №2541 від 04.12.2012 «Про затвердження Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення»

Читати далі

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №2263 від 03.09.2004 «Про затвердження Порядку тимчасового призначення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг адміністратора недержавних пенсійних фондів»

Читати далі

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №4368 від 28.11.2013 «Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»

Читати далі

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3100 від 16.12.2004 «Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду»

Читати далі

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3617 від 22.02.2005 «Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів»

Читати далі

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №6154 від 29.08.2006 «Про затвердження Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів»

Читати далі

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1281 від 23.07.2013 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»

Читати далі

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1414 від 06.08.2013 «Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів»

Читати далі

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №339 від 11.08.2004 «Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду

Читати далі

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1343 від 02.10.2012 «Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Читати далі

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.04.2013 № 735 «Про Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності»

Читати далі

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1221 від 11.09.2012  «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (втратило чинність)

Читати далі